Polityka prywatności

POBIERZ PDF: Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu Internetowego ATTIQ:

I.               Definicje

 

 • Administrator - Jarosław Domałacny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Domałacny ATTIQ, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raba Wyżna w dniu 15.01.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 2088, adres: Rokiciny Podhalańskie 33, 34-721 Raba Wyżna, NIP 735-225-00-82, Regon: 120611423, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający na stronie: www.attiq.net;
 • Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego ATTIQ, określający zasady i warunki realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony: www.attiq.net.

 

II.             Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy ATTIQ prowadzony pod adresem www.attiq.net (dalej zwanym Serwisem) przez Jarosława Domałacnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Domałacny ATTIQ, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raba Wyżna w dniu 15.01.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 2088, adres: Rokiciny Podhalańskie 33, 34-721 Raba Wyżna, NIP 735-225-00-82, Regon: 120611423, (dalej zwanego Administratorem Danych Osobowych).
 2. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania.
 3. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. 

III.           Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników
 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt III.2. jest konieczne do zawarcia z ATTIQ umowy kupna – sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego (http://attiq.net/webpage/regulamin.html).
 2. W celu dokonania transakcji zakupu towaru w sklepie ATTIQ koniecznym jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności.
 3. Dopuszczalne jest również podanie danych bilingowych firmy Użytkownika (obejmujących nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu i numer NIP), pozwalających na wystawienie przez ATTIQ faktury za wykupione produkty objęte zamówieniem.
 4. Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 5. Dane osobowe zbierane są również podczas kontaktu Administratora i Użytkownika za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail.
 6. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Administrator będzie zobligowany udostępnić dane na wyraźnie żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu publicznego, upoważnionego do uzyskania danych osobowych Użytkownika.
 7. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 8. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie elektronicznie określonych danych teleadresowych.
 9. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie ATTIQ i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Uzyskane przez Administratora informacje służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (potwierdzenie zamówienia lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep internetowy ATTIQ ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, mając na celu jedynie sprawną realizacje zamówienia. 

IV.          Cel przetwarzania danych osobowych 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w szczególności poprzez umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy kupna - sprzedaży, w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
 2. Ponadto poza zakresem przetwarzania danych osobowych opisanych w punkcie IV.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy, tylko wówczas jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Użytkownika w Umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności. 

V.            Marketing Sklepu Internetowego

 1. W trakcie wykonywania Umowy Użytkownik będzie otrzymywać od ATTIQ wiadomości email dotyczące wykonania Umowy. ATTIQ dopuszcza również możliwość telefonicznego kontaktu z klientem w sytuacji gdy okaże się to niezbędne w celu należytego wywiązania się z zawartej Umowy.
 2. O ile wyraziliście Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów oferowanych przez Sklep Internetowy ATTIQ. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

VI.     Prawa przysługujące Użytkownikowi 

 1. Użytkownik ma prawo podglądu i edycji treści jego danych w zakresie ich poprawiania, zmiany oraz usuwania z bazy danych Administratora.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia Użytkownika opisanego w punkcie VI.1. Użytkownik winien zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią sekcję (w zakładce „Moje konto” – „Dane logowania”). Ponadto w celu zmiany poprawienia lub usunięcia danych osobowych Użytkownik może również wysłać Administratorowi z adresu e-mail wskazanego w formularzu Rejestracji na adres poczty elektronicznej: sklep@attiq.pl odpowiednią prośbę.
 3. Użytkownik ma możliwość odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (newsletter). W tym celu konieczne jest wysłanie informacji na adres e-mail: sklep@attiq.pl lub wprowadzenie stosownych zmian w koncie Użytkownika dostępnym po zalogowaniu za pomocą loginu i hasła (w zakładce „Moje konto” – „Newsletter”).

 

VII.        Polityka dotycząca “cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka Cookies”, dostępnym pod adresem www.attiq.net/webpage/polityka-cookies.html.

VIII.      Postanowienia końcowe

 

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo kierować na adres: sklep@attiq.pl  lub pod numerem telefonu: + 48 507 365 832.
 2. Administrator ma prawo dokonać zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej.