Regulamin

 

Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

 I.               Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem sklepu Internetowego ATTIQ działającego pod adresem: www.attiq.net jest Jarosław Domałacny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Domałacny ATTIQ, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raba Wyżna w dniu 15.01.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 2088, zwany w niniejszym regulaminie „ATTIQ”.

Adres: Rokiciny Podhalańskie 33, 34-721 Raba Wyżna 

NIP 735-225-00-82,

Regon: 120611423,

Tel. +48 507 365 832,

Email: sklep@attiq.pl 

  1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.attiq.net, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez ATTIQ;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim ATTIQ skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Dane bilingowe – dane Klienta, w tym jego dane osobowe, pozwalające poprawnie wystawić przez ATTIQ fakturę za wykupione produkty objęte zamówieniem.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 II.             Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.attiq.net wybrać w zakładce „moje konto” opcję „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię i nazwisko (lub firma), adres e-mail (login), nr telefonu oraz hasło.
 3. Założenie konta Klienta jest nieodpłatne.
 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ATTIQ danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 2 ATTIQ prześle na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail jako loginu oraz hasła.
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 8. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane lub dokonać zmiany podanych danych oraz zmiany hasła.
 9. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

III.           Składanie zamówień

  1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.attiq.net. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazując sposób odbioru i płatności za zamówienie.
  2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
   • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
   • § adres, na jaki ma być dostarczony towar;
   • § Dane bilingowe (nieobowiązkowo);
   • § sposób dostawy;
   • § sposób płatności.
  3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z ATTIQ umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
  4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  6. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji ATTIQ  wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, tj:
   • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
   • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary),
   • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
   • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy,
   • sposób płatności,
   • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,
   • informacja o prawie do rękojmi,
   • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
  7. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności  przy odbiorze zamówionych produktów (za pobraniem).
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie:

http://attiq.net/webpage/regulamin.html.

 1. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminu oraz sporządzenia jego wydruku.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy ATTIQ nie przechowuje treści zawartych umów.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IV.          Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.attiq.net i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  • zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat (np. kosztów dokonania płatności).
 3. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną zamówienia jest cena produktu podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca również koszty przesyłki, dokonania płatności) przedstawiana jest na stronie www.attiq.net, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, przed wyborem opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. ATTIQ zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 8. Produkty przecenione i w obniżonych cenach nie podlegają Programowi Rabatowemu.
 9. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie i z Oferty Specjalnej nie podlegają Programowi Rabatowemu.

V.            Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej wartość produktów + koszt wysyłki wskazany w opisie aukcji) można dokonać:
  • gotówką - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki,
  • szybkim przelewem internetowym (PayU),
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy ATTIQ wskazany w Koszyku.
 2. ATTIQ umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,  zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495.
 3. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
 4. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

VI.          Dostawa

  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:
   • Poczty Polskiej - przesyłką rejestrowaną (poleconą), priorytetową (list, paczka),
   • Firmy spedycyjnej DPD.
  2. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
  3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
  4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z ATTIQ mailowo, na adres: sklep@attiq.pl lub telefonicznie, na numer: + 48 507 365 832 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem. UWAGA! ATTIQ nie wysyła za granicę przesyłek pobraniowych (płatnych gotówką przy odbiorze).
  5. Koszt przesyłki pocztowej naliczany jest zgodnie z taryfikatorem Poczty Polskiej i wynosi:

a)   na terenie Polski (niezależnie od wagi zamówionego produktu):

- przesyłka priorytetowa - opłata 10,00 zł.,

- przesyłka priorytetowa pobraniowa - opłata 15,00 zł.

b)   za granicę - opłaty ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki.

  1. Koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi:

a)   na terenie Polski:

- opłata 17,00 zł przy przedpłacie na konto,

- opłata 20,00 zł gdy należność jest regulowana przy odbiorze u kuriera;

b)   za granicę - opłaty za wysłanie paczki ustalane są indywidualnie w zależności od wagi.

 1. W przypadku niedostarczenia przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od dnia nadania przesyłki należy pilnie skontaktować się z ATTIQ mailowo na adres: sklep@attiq.pl lub telefonicznie, pod numerem tel. + 48 507 365 832. 
 2. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostawa na terenie kraju następuje w  kolejnym Dniu Roboczym od chwili ich nadania. Kurier ma obowiązek dostarczenia przesyłki  w godzinach 8.00-19.00. W przypadku nieobecności w domu adresata udziela za pośrednictwem awiza informacji gdzie i kiedy można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Kurier zobowiązany jest podjąć 3 próby doręczenia przesyłki (w 3 kolejnych Dniach Roboczych). 
 3. W przypadku niedostarczenia przesyłki kurierskiej w terminie 3 dni roboczych należy pilnie skontaktować się z ATTIQ mailowo na adres: sklep@attiq.pl lub telefonicznie, pod numerem tel. + 48 507 365 832. 
 4. Jeżeli przy odbiorze przesyłki okaże się, że przesyłka jest uszkodzona, taśma jest naruszona lub nosi ślady otwierania, naruszenia zawartości, prosimy w obecności doręczyciela (listonosz, pracownik poczty, kurier) sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

VII.        Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych po złożeniu przez konsumenta zamówienia (chyba, że w opisie aukcji wskazano inaczej) + czas dostarczenia przesyłki przez wybrany rodzaj transportu (poczta , firma kurierska).
 3. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania ATTIQ wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. potwierdzenia rozmiaru, koloru zakupionych produktów, adresu dostawy, formy płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu.
 4. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o kilka dni o czym Klient zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową.
 5. Jeżeli ATTIQ nie może zrealizować zamówienia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia (np. z powodu niedostępności zamówionego produktu) niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Konsument ma wówczas prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu na realizację zamówienia. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany we wskazanym terminie, kupujący może odstąpić od umowy.
 6. Sklep Internetowy ATTIQ zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

VIII.  Wymiana towaru

 1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor lub rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wymianie podlegają przedmioty nie noszące śladów użytkowania (odzież przymierzona a nie noszona), czyste i pozbawione zapachu (np. pudry, kremy, perfumy).  
 2. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Poniżej opcji Płatności i Dostawy Klient zobowiązany jest oznaczyć składane zamówienie w oknie „Uwagi – komentarz do zamówienia” jako Wymiana. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio na stronie www.attiq.net. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Podlegający wymianie towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: „Attiq”, Rokiciny Podhalanskie 33, 34-721 Raba Wyżna.
 4. W wyniku wymiany odzieży może powstać nadpłata i niedopłata. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 5. W przypadku gdy rachunek bankowy ATTIQ nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, wymiana nie zostanie zrealizowana.
 6. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, ATTIQ w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana przekazem pocztowym na adres Klienta lub przelewem na jego konto.
 7.  Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony bądź zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania przez Klienta, ATTIQ zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
 8. Koszt przesłania do ATTIQ wymienianego towaru oraz koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient. Prosimy o odesłanie towaru przesyłką rejestrowaną (np. list polecony, paczka) na adres: „Attiq”, Rokiciny Podhalanskie 33, 34-721 Raba Wyżna. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Przed zwrotem czy wymianą w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z ATTIQ mailowo na adres: sklep@attiq.pl lub pod numerem tel. + 48 507 365 832.

IX.   Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Sprzedawca, ATTIQ, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad fizycznych bądź  prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Reklamacje należy składać na adres: „Attiq”, Rokiciny Podhalanskie 33, 34-721 Raba Wyżna.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do ATTIQ reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (paragon).  W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. ATTIQ rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta ATTIQ naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę tego towaru - a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.
 6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi ATTIQ.

 

X.             Prawo do odstąpienia od umowy

 

Niniejszy pkt. dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Jarosław Domałacny, ATTIQ, Rokiciny Podhalańskie 33, 34-721 Raba Wyżna, e-mail: sklep@attiq.pl, tel. + 48 507 365 832) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.attiq.net/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Jarosław Domałacny, ATTIQ, Rokiciny Podhalańskie 33, 34-721 Raba Wyżna,

- niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

 1. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XI. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. ATTIQ zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem: www.attiq.net/webpage/polityka-prywatnosci.html ,
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5. ATTIQ powierza przetwarzanie danych osobowych kurierskiej DPD oraz Poczcie Polskiej w celu zrealizowania dostawy.
 6. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego podmiotom, o którym mowa w ust. 5. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

 

XII.    Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), wskazujemy, że minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym firmy ATTIQ, stanowią:
  • Komputer PC lub MAC
  • System operacyjny
  • Procesor 500 Mhz
  • 256 MB RAM
  • Dysk 10 GB
  • Zainstalowana przeglądarka internetowa
  • Dostęp do sieci World Wide Web
  • Adres poczty email
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 

XIII.       Postanowienia końcowe

  1. ATTIQ zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

a)      dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

b)      działa na szkodę ATTIQ podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,

c)     uchyla się od dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d)       uchyla się od dokonania odbioru zamówienia za pobraniem.

 1. Informujemy również o obowiązywaniu ustawowego zakazu dostarczania na witrynę naszego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez ATTIQ uznane za niepożądane, ATTIQ z zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
 3. O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
 4. Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez ATTIQ, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: sklep@attiq.pl, jeżeli zostaną one uznane przez ATTIQ za wystarczające. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji ATTIQ.
 5. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez ATTIQ w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.