Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH W SKLEPIE ATTIQ

 

 

Właścicielem sklepu ATTiQ jest Jarosław Domałacny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Domałacny ATTIQ z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich 33, 34-721 Raba Wyżnazarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający numer NIP: 735-225-00-82, REGON: 120611423, e-mail: sklep@attiq.pl,  telefon: +48 507 365 832, zwany dalej jako „Sprzedawca”, „Sprzedający” bądź „ATTIQ”.

Sklep ATTIQ prowadzony jest w formie sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną http://attiq.net/ oraz jako punkt sprzedaży mieszczący się pod adresem: Rokiciny Podhalańskie 159, 34-721 Raba Wyżna.

Sprzedający prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży ubrań oraz akcesoriów sportowych.

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć Towar w Sklepie lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi i usługi elektronicznej.

Klient - Użytkownik, będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - Użytkownik, będący osobę fizyczną dokonującą u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Sklep Internetowy (e-Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://attiq.net/, za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia.

Sklep Stacjonarny – punkt sprzedaży Sprzedającego, oferujący sprzedaż Towarów oraz inne usługi Sprzedającego określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep – Sklep Internetowy oraz Sklep Stacjonarny.

Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczący sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego oraz Sklepu Stacjonalnego.

Towar/Produkt - rzeczy, które są oferowane w Sklepie i mogą być przedmiotem Zamówienia indywidulanego, pod warunkiem, że szablon danego Produktu udostępniony jest przez ATTIQ w celu składania Zamówień indywidulanych.

Szablon Produktu – szablony Produktów udostępnione przez ATTIQ, które przeznaczone są do składania Zamówień indywidulanych.

Projekt – indywidualny projekt Towaru, wykonany w oparciu o Szablon Produktu, dostarczony przez Kupującego (Projekt Kupującego) bądź przygotowany przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego.

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienione
w cenniku dostaw znajdującym pod adresem 
http://attiq.net/webpage/koszty-dostawy.html

Termin realizacji - określany indywidualnie przez Sprzedającego termin realizacji Umowy sprzedaży.

Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.

Dostawca – podmiot, który dokonuje dostawy Towarów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Zamówienie indywidualne – oświadczenie woli Kupującego dotyczące zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz Projekt.

Informacja handlowa/Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania Zamówień indywidualnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do składania Zamówień indywidualnych w Sklepie stacjonarnym niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio.

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu http://attiq.net/ oraz attiq.pl oraz pobrać go
i sporządzić jego wydruk.

Złożenie Zamówienia indywidualnego możliwe jest za pomocą e-Sklepu, wiadomości mailowej bądź bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.

Potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym
i Kupującym następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji w Podsumowaniu Zamówienia na podany adres e-mail,
 jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione Towary, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie e-Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Towary wystawione w Sklepie stacjonarnym, oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

§ 3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

W celu złożenia Zamówienie indywidualnego za pośrednictwem e-Sklepu, Użytkownik powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

dostępem do Internetu;

poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

e-Sklep za uprzednią zgodą Użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania oraz do ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej e-Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (dzięki czemu zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

Pliki wprowadzone przez e-Sklep do komputera Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§ 4

Składanie Zamówień indywidualnych

 

Złożenie Zamówienia indywidualnego za pomocą e-Sklepu lub poprzez pocztę elektroniczną nie wymaga założenia Konta Użytkownika.

Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość zapoznania się z udostępnionymi na stronie e-Sklepu fotografiami Towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.

Zamówienia indywidualne realizowane są w oparciu o cennik i szablony dostępne w e-Sklepie na stronie http://attiq.pl/.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem e-Sklepu następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia indywidualnego poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego, w której podane będą wszystkie dane niezbędne do realizacji Zamówienia indywidualnego, w szczególności ilość Produktów i wybrane szablony, własny Projekt Kupującego bądź wszystkie dane niezbędne do przygotowania Projektu przez Sprzedającego, wszystkie dane Kupującego, określone szczegółowo poniżej oraz sposób dostawy (dalej „Złożenie Zamówienia”). Kupujący wszelką korespondencję dotyczącą składania i realizacji Zamówienia indywidualnego kieruje na następujący adres e-mail Sprzedającego biuro@attiq.pl lub a.zur@attiq.pl.

 

Zamówienie indywidualne może być zrealizowane na podstawie Projektu Kupującego bądź Projektu wykonanego przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego według zasad określonych w § 6 poniżej.

Podczas Złożenia Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych. Jeżeli Kupującym jest osoba fizyczna należy podać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres do korespondencji/dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, a jeżeli zamówienie składane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy podać dodatkowo nazwę działalności, adres głównego miejsca prowadzenia działalności i numer NIP. Jeżeli Kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej należy podać: firmę, adres siedziby i adres do korespondencji/dostawy, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP, numer KRS, imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Zamawiającego (pełnomocnika, prokurenta, upoważnionego organu lub wspólnika).

Po Złożeniu Zamówienia Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego podsumowanie Zamówienia bądź prosi o przesłanie brakujących danych lub informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedający przesyła Kupującemu podsumowanie Zamówienia po dostarczeniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych. W podsumowaniu Zamówienia Sprzedające przesyła odnośnik do niniejszego Regulaminu wraz z prośbą o zatwierdzenie Zamówienia oraz Regulaminu.

Podsumowanie złożonego Zamówienia indywidualnego (dalej „Podsumowanie Zamówienia”) będzie zawierać informacje dotyczące:

dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

jednostkową i łączną cenę wszystkich Produktów;

cenę sprzedaży = cena łączna Produktów + koszty wykonania umowy, w szczególności opłaty za wykonanie Projektu bądź dostosowanie Projektu Kupującego, opłaty rezygnację z logo ATTIQ i koszty dostawy);

formę dostawy – w tym określenie przewoźnika i informacje o jakichkolwiek ograniczeniach dotyczących dostawy, np. ciężaru bądź lokalizacji;

numer konta bankowego Sprzedającego;

termin płatności;

termin realizacji Zamówienia przez Sprzedającego;

odnośnik do treści Regulaminu.

Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza poprzez Zatwierdzenie Zamówienia.

Umowa Sprzedaży dotycząca Zamówienia indywidualnego dochodzi do skutku poprzez zatwierdzenie Zamówienia indywidualnego przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną poprzez wysłanie odpowiedzi na Podsumowanie Zamówienia (dalej „Zatwierdzenie Zamówienia”). Zatwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, potwierdzeniem wszystkich elementów Umowy sprzedaży podanych w Podsumowaniu Zamówienia oraz zobowiązaniem do zapłaty ceny sprzedaży.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Konsultacje telefoniczne możliwe są w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.

 

 

 

§ 5

Zasady dotyczące przygotowania Projektu

 

Jeżeli Kupujący składa Zamówienie indywidualne w oparciu o własny Projekt, to przed złożeniem Zamówienia nanosi własny Projekt na wybrany Szablon Produktu bądź zleca Sprzedającemu za pomocą wiadomości e-mail usługę zaadaptowania własnego Projektu do wybranego Szablonu. Szczegółowe informacje techniczne o sposobie przygotowania własnego Projektu dostępne są na stronie Sklepu pod adresem  www.attiq.pl.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nanoszenia niezbędnych poprawek do Projektu Kupującego, jeżeli jest to zniezbędne do wykonania Zamówienia indywidualnego według Szablonu wybranego przez Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.

Konieczność dokonania przez Sprzedającego niezbędnych poprawek do Projektu dostarczonego przez Kupującego jest jednoznaczne z wykonaniem przez Sprzedającego projketu graficznego odziezy i podlega opłacie wykonania projektu zgodnie z cennikiem.

Zlecenie przez Kupującego zaadaptowania Projektu Kupujcego do wybranego Szablonu jest jednoznaczne z wykonaniem przez Sprzedającego projketu graficznego odziezy i podlega opłacie wykonania projektu zgodnie z cennikiem.

Kupujący może zlecić Sprzedającemu wykonanie Projektu. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu wszystkich danych i informacji niezbędnych do stworzenia Projektu, w odpowiednich formatach, takich jak logo, napisy, czcionki, kolorystyka odzieży, rozmieszczenie wzorów, wybrany szablon. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania Projektu na zlecenie Kupującego dostępne są na stronie Sklepu pod adresem http://attiq.pl/ty-projektujesz-my-realizujemy/.

Za przygotowanie projektu indywidualnego na zlecenie Klienta, do ceny sprzedaży doliczana jest opłata jednorazowa 99 zł brutto dla 3 różnych produktów (np. t-shirt interdry, t-shirt cooltech, spodenki getfit). Opłata jest jednorazowa i nie jest pobierana przy domówieniach odzieży.

Koszt adaptacji grafiki do kolejnych produktów wynosi 15 zł brutto/1szt.

Cena uwzględnia trzykrotne poprawki danego projketu przez grafika. Opłata za przygotowanie projektu nie jest naliczana przy zamówieniach o wartości powyżej 1230 zł brutto.

Po wykonaniu Projektu przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego bądź po dokonaniu przez Sprzedającego adaptacji Projektu Kupującego do Szablonu lub naniesieniu niezbędnych zmian do Projektu Kupującego, Kupujący otrzymuje ostateczny Projekt od Sprzedającego i akceptuje go za pomocą poczty elektronicznej.

Akceptacja Projektu przez Klienta równoznaczna jest z potwierdzeniem wszystkich treści w nim zawartych. Zmiany do Projektu po jego akceptacji możliwe są wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego, po uzgodnieniu nowych warunków Umowy sprzedaży.

Sprzedający nie odpowiada za różnice kolorystyczne w Produkcie wykonanym według Projektu wynikające z różnic ustawienia monitora Kupującego i drukarni Sprzedającego.

Sprzedający nie odpowiada za błędnie dobrany rozmiar przez Kupującego.

Projekt Kupującego Sprzedający zachowuje w swoim archiwum, co umożliwia późniejsze złożenie Zamówienia według tego samego Projektu, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedający zobowiązuje się nie wykorzystywać Projektu Kupującego w ramach swojej działalności, z wyjątkiem dalszych zamówień tego samego Kupującego lub za jego wyraźną zgodą wyrażoną w formie elektronicznej lub pisemnie.

Kupujący oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Projektu Kupującego oraz wszelkich innych materiałów, projektów, nazw, oznaczeń, wzorów i logotypów dostarczonych Sprzedającemu w związku ze złożeniem Zamówienia indywdualnego oraz że wykorzystanie Projektu Kupującego oraz dostarczonych przez Kupującego pozostałych materiałów, projektów, nazw, oznaczeń, wzorów i logotypów nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

Kupujący zwalnia ATTIQ z odpowiedzialności wobec osób trzecich za wady prawne wykorzystanych przez ATTIQ, a dostarczonych przez Kupującego wszelkich materiałów własnych, o których mowa w ust. 10 powyżej, w szczególności z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej sprzecznie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W razie wystąpienia przez osobę trzecią wobec ATTIQ z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z wykorzystaniem Projektu Kupującego lub innych materiałów, o których mowa w ust. 10 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ATTIQ kary umownej w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) za każde roszczenie oraz do zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda ATTIQ przewyższa kwotę kary umownej, tj. w szczególności zapłaty kwoty żądanego roszczenia osoby trzeciej wraz z kosztami postępowania sądowego oraz kosztami obsługi prawnej i zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika.

Projekt wykonany przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego, Sprzedający zachowuje w swoim archiwum, co umożliwia późniejsze złożenie Zamówienia według tego samego Projektu, na co Kupujący wyraża zgodę. Wszelkie prawa autorskie do Projektu wykonanego przez Sprzedającego na zlecenie Kupującego należą do ATTIQ. Oplata za wykonanie Projektu, która doliczana jest do ceny sprzedaży nie oznacza nabycia przez Kupującego praw autorskich do Projektu, a jedynie stanowi opłatę za usługę wykonania Produktu na indywidulane Zamówienie Kupującego.

Na Produktach sprzedawanych na Zamówienie indywidualne zamieszczane są logotypy, znaki graficzne lub inne oznaczenia ATTIQ. Kupujący może zrezygnować z powyższych oznaczeń pod warunkiem, że dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% wartości zamówienia. Opłata za rezygnację z logo ATTIQ doliczana jest do ceny sprzedaży.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego po wykonaniu przez Sprzedającego Projektu na zlecenie Kupującego bądź po zaadaptowaniu przez Sprzedającego Projektu Kupującego do wybranego Szablonu, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej w wysokości 500 zł (pięćset złotych). Sprzedający może żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli poniósł szkodę przewyższającą wysokość kary umownej przez to, że liczył na zawarcie umowy.

 

§ 6

Ceny i metody płatności

Ceny podane w Sklepie i w cenniku Szablonów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia indywidualnego jest zawsze przedstawiana w Podsumowaniu Zamówienia. Płatność za Zamówienia indywidulane możliwa jest wyłącznie poprzez przedpłatę na konto Sprzedającego.

Obowiązuje 100% przedpłata na konto przed realizacją zamówienia.

W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie podanym w Podsumowaniu Zamówienia, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego w korespondencji e-mail wraz z infomracją, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego w formie elektronicznej bądź w formie pisemnej drogą pocztową.

W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu wszystkiego, co otrzymał w związku z realizacją Umowy sprzedaży oraz do naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania zobowiązania, w szczególności zapłaty opłaty za wykonanie Projektu oraz zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji Umowy.

 

 

§ 7

Realizacja Zamówienia indywidualnego i Dostawa Towaru

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.

Termin realizacji Zamówienia indywidualnego zależy od ilości zamówionych Towarów, określany jest przez Sprzedającego indywidualnie i zostaje podany w Podsumowaniu Zamówienia, jednakże wynosi nie

Termin realizacji Zamówienia indywidualnego rozpoczyna swój bieg po Zatwierdzeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego.

Paczka z zamówionymi Produktami jest wysyłana, gdy wszystkie zamówione Produkty zostały wykonane przez Sprzedającego.

W szczególnych przypadkach czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się o kilka dni, o czym Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.

Koszt wysyłki pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu pod adresem http://attiq.net/webpage/koszty-dostawy.html, chyba, że dostawa ma nastąpić poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku koszty dostawy uzgadniane są indywidulanie i podane w Podsumowaniu Zamówienia.

W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona
w całości lub częściowo na Sprzedawcę, o czym Kupujący zostanie powiadomiony w Podsumowaniu Zamówienia.

Dostawa zakupionych Produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą przewoźnika, podanego w Podsumowaniu Zamówienia na podany adres Kupującego.

Gdy Kupującym jest Konsument Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma. Jeżeli Kupującym jest Klient uznaje się, że wydanie zamówionego Towaru zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru na adres Klienta, Sprzedawca powierzył go przewoźnikowi.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje Klient, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

W przypadku niedostarczenia przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od dnia nadania przesyłki należy pilnie skontaktować się z ATTIQ mailowo na adres: sklep@attiq.pl lub telefonicznie, pod numerem tel. + 48 507 365 832. 

W przypadku niedostarczenia przesyłki kurierskiej w terminie 3 dni roboczych należy pilnie skontaktować się z ATTIQ mailowo na adres: sklep@attiq.pl lub telefonicznie, pod numerem tel. + 48 507 365 832. 

 

 

 

 

§ 8

Reklamacje związane z Zamówieniami

Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:

pisemnie na adres: Jarosław Domałacny, ATTIQ, Rokiciny Podhalańskie 159, 34-721 Raba Wyżna,

pocztą elektroniczną na adres: sklep@attiq.pl

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu składania reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko;

adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

przedmiot reklamacji;

przyczynę reklamacji;

żądanie rozpoznania reklamacji;

podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą);

dowód zakupu (dokument identyfikujący zakup taki jak np. e-mail zawierający Zatwierdzenie Zamówienia lub Podsumowanie Zamówienia, potwierdzenie przelewu).

W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Towaru, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

– chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów Sprzedający uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Konsument może również:

żądać wymiany Towaru na wolny od wad;

żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar na adres wskazany w ust. 2 powyżej reklamacyjny.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Towar w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający ustosunkuje się do żądań Konsumenta dotyczących reklamacji w terminie czternastu dni od ich otrzymania. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

§ 9

Gwarancje

Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany Towar.

Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.


§ 10

Wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

W przypadku Zamówienia indywidualnego, tj. w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Kupującemu
w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

§ 11

Usługi nieodpłatne

Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.

Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wyrazi oddzielną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się
z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola
w Koncie Użytkownika.

 

§ 12

Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosław Domałacny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Domałacny ATTIQ z siedzibą w Rokiciny Podhalańskie 33, 34-721 Raba Wyżnazarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający numer NIP: 735-225-00-82, REGON: 120611423.

Poprzez Złożenie Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia, świadczenia przez ATTIQ usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dane osobowe są podawane przez Kupujących dobrowolnie.

Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb potrzeb realizacji zamówienia, świadczenia przez ATTIQ nieodpłatnych usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) czyli za zgodą osoby, której dotyczą.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji zamówienia oraz innych usług ATTIQ, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania.

Kupujący wyraża zgodę na powierzenie innemu podmiotowi, przez ATTIQ, przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmioty prowadzące obsługę administracyjną e-Sklepu, upoważnione przez ATTIQ.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji, poprwienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

ATTIQ chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie ATTIQ stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres ATTIQ za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy na adres: Jarosław Domałacny, ATTIQ, Rokiciny Podhalańskie 33, 34-721 Raba Wyżna bądź pocztą elektroniczną pod adres: sklep@attiq.pl.

 

§ 13

Zobowiązania Kupującego i ochrona własności intelektualnej

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania z e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, wszczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

korzystania z e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy;

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

powstrzymywania się od zamieszkania w e-Sklepie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.);

korzystania z e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody ATTIQ.

 

 

Życzymy udanych zakupów!

 

Pliki do pobrania:

Formularz reklamacji.