Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu Internetowego ATTIQ:

I.               Definicje i obowiązki informacyjne

Administrator - Jarosław Domałacny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Domałacny ATTIQ, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raba Wyżna w dniu 15.01.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 2088, adres: Chabówka 94a, 34-720 Chabówka, NIP 735-225-00-82, Regon: 120611423, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

- Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

- Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający na stronie: www.attiq.net;

- Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego ATTIQ, określający zasady i warunki realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony: www.attiq.net.

- RODO – oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z przepisami Art. 13 i 14 RODO, niezależnie od poszczególnych szczegółowych informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, w pierwszej kolejności przedstawiamy Państwu następujące informacje na temat danych osobowych udostępnianych nam jako ich Administratorowi, przez osoby korzystająca z Konta Użytkownika lub w inny sposób kontaktująca się z Administratorem:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Domałacny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Domałacny ATTIQ z siedzibą w Chabówka 94a, 34-720 Chabówka, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 735-225-00-82, Regon: 120611423, e-mail: sklep@attiq.pl telefon: +48 507 365 832.

We wszystkich sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem.

Wszystkie dane osobowe udostępniane w związku z odwiedzeniem Serwisu, założeniem Konta lub złożeniem zamówienia przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówień składanych przez Państwa jako Klientów oraz mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług droga elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO oraz wyrażona przez Państwa zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną. Dalsze omówienie zakresu i celów przetwarzania przedstawiamy w pkt III i IV poniżej

W celu realizacji Państwa zamówienia, przekażemy Państwa dane osobowe jako dane adresowe operatorowi pocztowemu lub kurierowi, który będzie dostarczać zakupione przez Państwa towary. Jak każdy Sklep internetowy, powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych również naszemu hostingodawcę i dostawcy usług poczty elektronicznej. W zakresie, w jakim takie dane będą koniczne do wystawienia dokumentów księgowych, przekażemy je razem z taką dokumentacją księgową do naszego biura księgowego.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO. Nie przekazujemy ich również żadnym innym odbiorcom w celu prowadzenia działań marketingowych. Marketing produktów własnych prowadzimy wyłącznie bezpośrednio, tylko i wyłącznie jeżeli wyrażą Państwo zgodę poprzez zaznaczenie subskrypcji do naszego newslettera „Nowości”, „Promocje” lub „Klub”.

Dane osobowe i wszystkie informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Konta, takie jak historia zamówień będziemy przechowywać do czasu usunięcia przez Państwa swojego konta. Dane dotyczące Państwa subskrypcji do naszego Newslettera będziemy przechowywać do czasu zrezygnowania przez Państwa z tego newslettera. Dane dotyczące zrealizowanych dla Państwa zamówień, stanowiące dowód zdarzenia księgowego będziemy przechowywać w naszym biurze księgowym przez okres jednego roku od zakończenia okresu ich przechowywania, wymaganego przepisami prawa powszechnie obowiązującego, który obecnie wynosi pięć lat – usuniemy je zatem najdalej w szóstym roku od dnia ich wytworzenia.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądanie przeniesienia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo uzyskania od nas, jako Administratora Państwa danych osobowych, potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą oraz uzyskania od nas informacji wskazanych w przepisie art. 15 RODO, które zostały już zawarte w niniejszym dokumencie, a także uzyskania od nas kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Zapewniamy, że w sposób niezwłoczny zareagujemy na wszelkie przedstawione nam wątpliwości dotyczące Państwa danych osobowych.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć Konto oraz zrezygnować z subskrypcji Newslettera, co nie ma wpływu na legalność usług świadczonych przed taką rezygnacją, ale spowoduje usunięcie Państwa Konta i subskrypcji Newslettera.

Korzystanie z Konta i Newslettera oraz udostępnienie w tym celu danych osobowych jest dobrowolne, natomiast bez takich danych nie będziemy mogli realizować Państwa zamówień lub dostarczać Newslettera. Zamówienia możecie Państwo składać również bez zakładania Konta, udostępniając nam niezbędne dane kontaktowe w innej formie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy organ nadzorczy ułatwia wnoszenie skarg, za pomocą takich środków, jak gotowy formularz skargi, który można również wypełnić elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie obejmuje żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani profilowania.

Jeżeli inna osoba udostępniła Państwa dane osobowe w jakimkolwiek zakresie, w celu założenia Konta, prosimy o kontakt z Administratorem.

 

II.             Postanowienia ogólne

- Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy ATTIQ prowadzony pod adresem www.attiq.net (dalej zwanym Serwisem) przez Jarosława Domałacnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Jarosław Domałacny ATTIQ, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Raba Wyżna w dniu 15.01.2008 r. pod numerem ewidencyjnym 2088, adres: Chabówka 94a, 34-720 Chabówka, NIP 735-225-00-82, Regon: 120611423, (dalej zwanego Administratorem Danych Osobowych).

- Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania.

- Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 3to"Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvhe3to"późnHYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvhe3to". zm.) a także Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. 

III.           Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

- Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt III.2. jest konieczne do zawarcia z ATTIQ umowy kupna – sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego (http://attiq.net/webpage/regulamin.html).

- W celu dokonania transakcji zakupu towaru w sklepie ATTIQ koniecznym jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności.

- Dopuszczalne jest również podanie danych bilingowych firmy Użytkownika (obejmujących nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu i numer NIP), pozwalających na wystawienie przez ATTIQ faktury za wykupione produkty objęte zamówieniem.

- Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

- Dane osobowe zbierane są również podczas kontaktu Administratora i Użytkownika za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail.

- Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Administrator będzie zobligowany udostępnić dane na wyraźnie żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu publicznego, upoważnionego do uzyskania danych osobowych Użytkownika.

- Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

- Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie elektronicznie określonych danych teleadresowych.

Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie ATTIQ i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z koniecznością udostępnienia danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz ewentualnego korzystania z pozostałych usług oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Konta. Uzyskane przez Administratora informacje służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (potwierdzenie zamówienia lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep internetowy ATTIQ ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, przede wszystkim operatorom pocztowym i kurierom, mając na celu jedynie sprawną realizacje zamówienia. 

IV.         Cel przetwarzania danych osobowych 

- Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w szczególności poprzez umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy kupna - sprzedaży, w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

- Ponadto poza zakresem przetwarzania danych osobowych opisanych w punkcie IV.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy, tylko wówczas jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Użytkownika w Umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności. 

V.            Marketing Sklepu Internetowego

- W trakcie wykonywania Umowy Użytkownik będzie otrzymywać od ATTIQ wiadomości email dotyczące wykonania Umowy. ATTIQ dopuszcza również możliwość telefonicznego kontaktu z klientem w sytuacji gdy okaże się to niezbędne w celu należytego wywiązania się z zawartej Umowy.

- O ile wyraziliście Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów oferowanych przez Sklep Internetowy ATTIQ. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

VI.     Prawa przysługujące Użytkownikowi 

- Użytkownik ma prawo podglądu i edycji treści jego danych w zakresie ich poprawiania, zmiany oraz usuwania z bazy danych Administratora.

- W celu skorzystania z uprawnienia Użytkownika opisanego w punkcie VI.1. Użytkownik winien zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią sekcję (w zakładce „Moje konto” – „Dane logowania”). Ponadto w celu zmiany poprawienia lub usunięcia danych osobowych Użytkownik może również wysłać Administratorowi z adresu e-mail wskazanego w formularzu Rejestracji na adres poczty elektronicznej: sklep@attiq.pl odpowiednią prośbę.

- Użytkownik ma możliwość odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (newsletter). W tym celu konieczne jest wysłanie informacji na adres e-mail: sklep@attiq.pl lub wprowadzenie stosownych zmian w koncie Użytkownika dostępnym po zalogowaniu za pomocą loginu i hasła (w zakładce „Moje konto” – „Newsletter”).

VII.        Polityka dotycząca “cookies”

- Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

- Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka Cookies”, dostępnym pod adresem www.attiq.net/webpage/polityka-cookies.html.

VIII.      Postanowienia końcowe

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo kierować na adres: sklep@attiq.pl  lub pod numerem telefonu: + 48 507 365 832.

- Administrator ma prawo dokonać zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej.